Zatvoriť

Zvuk ako ochranná známka?

Je možné zaregistrovať zvuk ako ochrannú známku?

Ochranná známka je registrované označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Druhom podmienkou, aby bolo možné označenie registrovať ako ochrannú známku je, aby bolo možné vyjadriť toto označenie v registri spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

Takéto definičné znaky ochranných známok upravuje nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2015/2436 a taktiež Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2015/2424. Zároveň tieto predpisy poskytujú príkladmo výpočet označení, ktoré môžu byť registrované ako ochranné známky, ak spĺňajú podmienky uvedené vyššie. Označenia môžu byť vyjadené ako:

  • slová vrátane osobných mien,
  • kresby,
  • písmená, či číslice (pozn. ich kombinácie),
  • farby,
  • tvar tovaru alebo obalu tovaru,
  • zvuky.

Z uvedeného teda vyplýva, že aj zvuk môže byť registrovaný ako ochranná známka, avšak treba upozorniť, že zatiaľ je takáto možnosť len pri ochranných známkach Európskej únie. Ochranná známka EÚ platí a požíva ochranu vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie.

Slovenský právny poriadok (resp. zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach) zatiaľ takúto možnosť explicitne neuvádza, ale je potrebné poukázať na to, že takúto možnosť ani nevylučuje. Slovenská republika je povinná ustanovenia novej smernice preniesť do zákona najneskôr do 14. januára 2019, a teda môžeme očakávať, že v dohľadnej dobe bude aj na Slovensku možné registrovať národné ochranné známky vyjadrené zvukmi.

V praxi najčastejšie pôjde o zvučku, či džingel, s ktorým výrobca tovaru, resp. poskytovateľ služby  spája svoj produkt a zároveň ho týmto zvukom odlišuje od produktu iného poskytovateľa.

Podľa nariadenia EÚ, ak sa žiada o registráciu zvuku, predložená ochranná známka musí pozostávať z grafického záznamu tohto zvuku, teda notového záznamu; ak sa prihláška podáva prostredníctvom elektronického média, jej súčasťou je elektronický zvukový súbor.

Zvonenie ako ochranná známka (nie) je prípustné

Registráciou zvuku ako označenia sa zaoberal už aj Všeobecný súd EÚ. Brazílska spoločnosť podala prihlášku ochannej známky EÚ pre elektonické, zvukové a televízne nosiče záznamu (napr. aplikácie pre tablety a smartfóny).

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) odmietol takéto zvukové označenie zapísať ako ochrannú známku z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. Takisto ako pri každej inej ochrannej známke aj zvuková ochranná známka musí spĺňať podmienky na zápis do registra ochranných známok, medzi ktoré patrí aj rozlišovacia spôsobilosť. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia je absolútnym dôvodom pre zamietnutie zápisu označenia do registra ochranných známok.

Prihlasované zvukové označenie EUIPO vyhodnotil ako štandardné zvonenie, ktoré má každý mobilný telefón vybavený časovačom a spotrebiteľ nedokáže identifikovať toto zvonenie ako prvok označujúci tovary, či služby prihlasovateľa.

Toto rozhodnutie potvrdil aj Všeobecný súd EÚ, ktorý uviedol, že zvonenie budíka alebo štandardného telefónu nemôže byť zapísané ako ochranná známka Únie z dôvodu jeho banálnosti.

zdroj: Rozsudok Všeobecného súdu EÚ vo veci T‑408/15

Pre úplnosť uvádzame, že takéto závery nebudú platiť vo všeobecnosti pre všetky zvonenia. Prihlasované zvukové označenie v danom prípade pozostávalo z husľového kľúča s tempom 147 štvrťových nôt za minútu, spolu s opakovaním dvoch nôt gis. Pri komplikovanejších a tvorivejších zvoneniach preto závery, ku ktorým dospel EUIPO a Všeobecný súd EÚ, nemusia platiť. Aj pri ochranných známkach teda platí, že každé označenie je potrebné posudzovať a hodnotiť samostatne.

V prípade záujmu o registráciu ochrannej známky nás kontaktujte na kontaktoch advokátskej kancelárie.

Bratislava, 1. októbra 2016

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.