Zatvoriť

Právo nehnuteľností

V rámci tejto oblasti poskytujeme klientom najmä tieto služby:

 • prevod vlastníckeho práva k bytu, nebytového priestoru, domu či pozemku,
 • nájom bytu, nebytového priestoru, domu či pozemku,
 • riešenie sporov o duplicitné vlastníctvo,
 • náhrada za užívanie nehnuteľností.

Bližšie informácie nájdete nižšie na tejto stránke, prípadne nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

 

Prevod vlastníckeho práva k bytu, nebytovému priestoru, domu či pozemku

Inými slovami kúpa či predaj domu, bytu, kancelárie, obchodného priestoru alebo pozemku.

Potrebujete poradiť pri tejto životnej situácií? V súvislosti s prevodom vlastníckeho práva ponúkame klientom komplexný právny servis:

 • Vypracovanie zmluvy (kúpnej, darovacej, zámennej).
 • Vyjednávanie zmluvných podmienok s druhou zmluvnou stranou a pripomienkovanie predloženého návrhu zmluvy až do momentu uzatvorenia zmluvy.
 • Vypracovanie návrhu na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vkladu zmluvy do katastra  (zastupovanie v katastrálnom konaní).

Kvalitná zmluva poskytuje účastníkom zmluvných vzťahov garanciu, že predávajúci zinkasuje celú kúpnu cenu a kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Okrem toho vždy dbáme, aby bola nehnuteľnosť podrobne špecifikovaná, aby bol jej technický stav v zmluve vždy jasne špecifikovaný, a to z dôvodu, aby obe zmluvné strany vedeli, čo je predmetom prevodu vlastníckeho práva a v akom technickom stave je predmet prevodu.

Ako doplnkovú službu klientom ponúkame možnosť autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľnosti a možnosť advokátskej úschovy listín, či peňazí.

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Výhodami autorizácie zmluvy sú:

 • zrýchlený vklad na katastri (do 20 dní),
 • overenie podpisov priamo v našej kancelárií a s tým spojená úspora nákadov,
 • úspora správnych poplatkov (na katastri) pri elektronickom podaní návrhu na vklad zmluvy do katastra.

Úschovou listín, alebo peňazí sa zase zabezpečuje zaplatenie kúpnej ceny a bezpečná realizácia celej transakcie.

Nájom bytu, nebytového priestoru, domu či pozemku

Nájom nehnuteľnosti je zmluvný vzťah, kedy vlastník ako prenajímateľ prenecháva do užívania nájomcovi nehnuteľnosť. Nájomca je na oplátku povinný platiť nájomné a odplatu za služby súvisiace s užívaním nehnuteľnosti. Kvalitná nájomná zmluva presne špecifikuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán a je základom pre právnu istotu oboch účastníkov. V súvislosti s nájmom nehnuteľností Vám vieme poskytnúť:

 • vypracovanie, resp. spripomienkovanie nájomnej zmluvy,
 • poradenstvo pri problémoch v zmluvnom vzťahu,
 • poradenstvo pri skončení nájmu a vysporiadaní vzájomných práv a povinností z nájomného vzťahu.

Riešenie sporov o duplicitné vlastníctvo

Duplicitné vlastníctvo je právny stav, kedy sú k jednej nehnuteľnosti (najčastejšie pozemku) evidovaní dvaja, prípadne viacerí vlastníci. Výskyt takýchto prípadov nie je ojedinelý. Pri duplicitných vlastníctvach Vám poskytneme odborné právne poradenstvo spočívajúce najmä v:

 • právnej analýze problému (analýza vlastníckych titulov duplicitných vlastníkov),
 • navrhnutie vhodného postupu,
 • mimosúdne rokovania s ostatnými duplicitnými vlastníkmi nehnuteľnosti, vypracovanie mimosúdnej dohody o urovnaní vlastníckych práv a jej zápis do katastra,
 • v prípade nemožnosti urovnať spor mimosúdne, zastupovanie v súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva (vypracovanie žaloby, vyjadrení, odvolaní a iných právnych podaní).

Pri riešení tohto druhu súdnych sporov spolupracujeme predovšetkým so skúsenými geodetmi a súdnymi znalcami, vďaka čomu garantujeme profesionálne, odborné a efektívne poskytovanie právnych služieb.

Náhrada za užívanie nehnuteľností

Vlastníkovi patrí za užívanie nehnuteľnosti odplata. Ak osoba, ktorá nehnuteľnosť užíva nájom neplatí a nemá platne uzatvorenú nájomnú zmluvu, a nemá ani iný právny titul, na základe ktorého je oprávnaná užívať nehnuteľnosť, má vlastník nehnuteľnosti nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia (tzv. náhradu za užívanie). Na základe podkladov vypracujeme návrh na mimosúdne vyrovnanie a zabezpečíme potrebné mimosúdne rokovania. V prípade, že k mimosúdnej dohode nedôjde, je možné domáhať sa zaplatenia náhrady súdnou cestou. V súdnom konaní Vám poskytneme právne zastúpenie a potrebné právne poradenstvo.

Pre viac informácií ohľadom poskytovaných služieb sme Vám k dispozícii na kontaktoch advokátskej kancelárie.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.