Zatvoriť

Likvidácia spoločnosti alebo zlúčenie spoločností

Zlúčenie spoločností a likvidácia spoločnosti sú dva rozdielne právne procesy v oblasti korporátneho práva. Pozrime sa v čom sa odlišujú:

Zlúčenie spoločností

Zlúčenie spoločností znamená spojenie dvoch alebo viacerých spoločností do jednej právnickej osoby. Tento proces zvyčajne zahŕňa prevod aktív a pasív spojených spoločností na existujúcu spoločnosť, ktorá je nástupníckou spoločnosťou. Zlúčenie je teda postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Od zlúčenia spoločností odlišujeme splynutie spoločností

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu existencie spoločnosti, vyrovnanie jej záväzkov a rozdelenie zostávajúceho majetku medzi akcionárov alebo vlastníkov. Cieľom likvidácie je tak ukončiť všetky podnikateľské aktivity a riadne rozdeliť majetok spoločnosti.

Zatiaľ čo zlúčenie je proces zameraný na integráciu a pokračovanie podnikania, likvidácia je koniec podnikateľskej činnosti a rozpustenie spoločnosti.

Aké dokumenty potrebujete k zlúčeniu spoločností?

 • Rozhodnutie zrušovanej a nástupníckej spoločnosti
 • zmluvu o zlúčení
 • iné listiny (napr. preukázanie splnenia povinnosti zaslať oznámenie daňovému úradu)
 • čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
  1. nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,
  1. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením tejto spoločnosti,
  1. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
  2. voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené
 • správu audítora, že hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nebude presahovať hodnotu jej majetku; do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti.

Aký je postup likvidácie spoločnosti?

 • rozhodnutie o vstupe do likvidácie, ustanovenie likvidátora
 • notárska zápisnica o zložení preddavku na odmenu likvidátora
 • následne je potrebné zverejniť povinné oznámenia v obchodnom vestníku
 • konečná správa likvidátora
 • rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení konečnej správy likvidátora

Záver

Oba procesy, a teda aj zlúčenie aj likvidácia sú pomerne časovo aj odborne náročné, a preto odporúčame v rámci procesu spolupracovať s odborníkmi, ktorí tento proces vedia zabezpečiť. V prípade potreby nás môžete kontaktovať a poradíme Vám, aký postup je pre Vás najvýhodnejší, pričom Vás celým procesom budeme sprevádzať.

Bratislava, 18.04.2024

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.