Zatvoriť

Centrálny register exekúcií

Slovenská komora exekútorov spúšťa od 1. júla 2016 Centrálny register exekúcií.

Centrálny register exekúcií je zoznam, v ktorom budú vedené údaje o každej prebiehajúcej exekúcií v nasledovnom rozsahu:

  • označenie a spisová značka exekučného súdu,
  • označenie a spisová značka súdneho exekútora,
  • označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd,
  • označenie povinného.

Do centrálneho registra exekúcií za zapisuje tiež udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, uznesenie o povolení odkladu exekúcie a uznesenie o čiastočnom zastavení exekúcie.

V registri však nenájdete údaje o osobe oprávneného v exekučnom konaní.

Zápis údajov do registra a ich výmaz zabezpečuje exekútor, ktorý exekúciu vedie. Údaje sú z registra vymazané až po skončení exekúcie – v momente právoplatného zastavenie exekúcie alebo skončením exekúcie iným spôsobom ako zastavením (vymoženie pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie, upustenie od vykonania exekúcie).

Register exekúcií umožňuje získať informácie o konkrétnych exekučných konaniach, zistiť, či sa voči konkrétnemu subjektu začala exekúcia podľa Exekučného poriadku, výšku vymáhaného nároku, ktorého exekútora súd poveril vykonaním exekúcie, kedy bolo exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie (t. j. odkedy môže exekútor reálne pristúpiť k vykonaniu exekúcie), či bola exekúcia odložená alebo čiastočne zastavená.

V prípade záujmu o nahliadnutie do registra, resp. vykonanie lustrácie nás kontaktujte na kontaktoch advokátskej kancelárie.

Bratislava, 29. júna 2016

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.