Zatvoriť

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou každého podnikania. Splnenie rôznych zákonných povinností nie je len o tom, vyhnúť sa pokute, ale v prvom rade o ochrane záujmov klientov.

Osobné údaje a ochrana osobných údajov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby (konkrétna vopred známa osoba) alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (alebo osoby, ktorej totožnosť je na základe údajov zistiteľná), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora (rodné číslo), iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (údaje o polohe – GPS), alebo online identifikátor (IP adresa, súbory cookies), alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Pri spracúvaní osobných údajov je nevyhnutné:

  • dodržiavať základné zásady spracúvania osobných údajov;
  • dbať na práva dotknutej osoby (právo na informácie, právo na poučenie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, a i.);
  • dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa (prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a ich pravidelná aktualizácia, dodržiavať práva dotknutých osôb, hlásiť bezpečnostné incidenty a i.);
  • plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z GDPR.

Aké povinnosti mi vyplývajú z GDPR?

Každý prevádzkovateľ má iný rozsah povinností vyplývajúcich z GDPR.

Rozsah závisí od druhu a množstva spracúvaných účelov, spôsobe získavania a spracúvania osobných údajov, účelu a i. Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v súvislosti s ochranou osobných údajov pre malé a stredné podniky.

V rámci služieb Vám, vykonáme analýzu súčasného stavu ochrany a zhodnotíme súčasný stav, poskytneme poradenstvo, vypracujeme potrebnú dokumentáciu (smernice a vnútropodnikové predpisy), preškolíme personál a zabezpečíme pravidelné aktualizácie dokumentov a prijatých opatrení.

Zaujímavé informácie:

Dôležité odkazy:

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.