Zatvoriť

Partneri verejného sektora

REGISTRUJTE SA DO RPVS S NAMI!

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Register partnerov verejného sektora vznikol na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) je potrebný, ak sa podnikateľ alebo iná osoba plánuje zúčastňovať verejných obstrávaní, prijímať štátnu pomoc, alebo nadobúdať od štátu majetok.

Ako prebieha registrácia do RPVS?

Registráciu nevykonáva partner verejného sektora sám, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje:

 • advokát, a teda advokátska kancelária JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu;
 • notár, banka alebo pobočka zahraničnej banky, audítor, alebo daňový poradca,

ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, a ktorý na základe zmluvy s partnerom verejného sektora plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Postup registrácie:

 • uzatvorenie zmluvy,
 • identifikácia konečných užívateľov výhod,
 • identifikácia verejných funkcionárov,
 • vypracovanie návrhu na zápis do registra a jeho podanie,
 • následné monitorovanie a aktualizácia údajov v registri.

Prevádzkovateľom registra partnerov verejného sektora je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa uskutočňuje vždy:

 • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod;
 • pri svojom zápise oprávnenej osoby do registra,
 • k 31. decembru kalendárneho roka,
 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
 • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorej hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

Partner verejného sektora – kto je povinný sa registrovať?

Registrácia za partnera verejného sektora nie je potrebná, ak majú byť podnikateľovi poskytnuté finančné prostriedky:

 • neprevyšujúce jednorazovo sumu 100 000 EUR alebo
 • v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, alebo
 • ak má osoba jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 EUR.

Partnerom verejného sektora nie je ani:

 • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore;
 • banka a pobočka zahraničnej banky na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
 • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Pre viac informácií ohľadom registrácie a posutupu nás prosím kontaktujte.

REGISTRUJTE SA DO RPVS S NAMI!

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.