Zatvoriť

Úvodná konzultácia je bezplatne! Účelom úvodnej konzultácie je základné oboznámenie sa s Vašim prípadom a posúdenie možností jeho riešenia. V prípade Vášho záujmu o ďalšie riešenie veci si dohodneme odmenu podľa pravidiel nižšie.

Indikatívne odmeny za vybrané právne služby:

Druh úkonu Odmena
Nehnuteľnosti
Kúpna zmluva na byt alebo dom 300 EUR
Kúpna zmluva na pozemok 250 EUR
Zámenná zmluva 250 EUR
Darovacia zmluva 200 EUR
Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou 400 EUR
Podnikanie
Založenie s.r.o. 300 EUR
Zmeny v s.r.o. od 150 EUR
Založenie a.s. 800 EUR
Zmeny v a.s. od 300 EUR
Likvidácia spoločnosti od 400 EUR
Prihláška národnej ochrannej známky 220 EUR
Prihláška ochrannej známky EÚ 320 EUR
Zápis do registra partnerov verejného sektora od 500 EUR
Ostatné úkony
Návrh na rozvod manželstva 300 EUR
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou 450 EUR
Doplnkové právne služby
Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti 0,2 % z hodnoty nehnuteľnosti
minimálne 100 EUR
Úschova peňazí 0,1 % z hodnoty úschovy
minimálne 50 EUR

Uvedené odmeny sú len indikatívne a odmena za konkrétnu právnu službu vždy zohľadňuje časovú a odbornú náročnosť právnej služby a zodpovednosť, ktorá s právnou službou súvisí. Odmena je vždy výsledkom dohody s klientom. Zodpovednosť za správnosť poskytnutých právnych služieb je zodpovednosťou advokátskej kancelárie. Odmena nezahŕňa náklady na súdne poplatky, správne poplatky a iné hotové výdavky klienta. Odmena je vyčíslená bez DPH.

Cenová ponuka právnych služieb

Vyžiadajte si cenovú ponuku, a to aj v prípade, ak ide o právnu službu neuvedenú vyššie.

Vyhláška o odmenách advokátov

Odmenu za poskytovanie právnych služieb upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Odmenu možno dohodnúť ako

  • hodinovú odmenu, podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci,
  • paušálnu odmenu,
  • podielovú odmenu vyjadrenú podielom na hodnote veci podľa úspechu vo veci,
  • tarifnú odmenu za vykonaný úkon.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Pri uzatváraní dohody o odmene za právne služby postupujeme vždy individuálne, podľa povahy veci, pričom výška odmeny je vždy výsledkom dohody medzi advokátom a klientom.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.