Zatvoriť

Zastupovanie v trestnom konaní

V rámci trestného konania poskytujeme klientom služby:

Obhajoba obvinených v trestnom konaní

Dôsledne dbáme na dodržiavanie práv obvinených v trestnom konaní. Základom celej obhajoby je oboznámenie sa s prípadom, vyhodnotenie dôkaznej situácie, poučenie klienta a stanovenie stratégie obhajoby. Obhajca dbá na to, aby boli v trestnom konaní použité iba dôkazy získané v súlade so zákonom, pričom uplatňuje práva obvineného tak, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.

Úloha obhajcu

Úlohou obhajcu obvineného v trestnom konaní nie je len navrhovanie dôkazov a nezávislé hodnotenie dôkazov. Predovšetkým je obhajca povinný dohliadať na to, aby od počiatku boli zachované práva obvineného garantované Trestným poriadkom, Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a dohovormi.

Do toho spadá najmä posúdenie dôvodnosti a zákonnosti vzneseného obvinenia, zákonnosti ďalšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní, preskúmanie zákonnosti podanej obžaloby (ak trestné konania neskončí v prípravnom konaní) a v neposlednom rade zastupovanie na hlavnom pojednávaní, prípadne aj v odvolacom konaní, ak si to situácia klienta vyžaduje.

Prípady klientov nikdy nemedializujeme a dôsledne dbáme na diskrétnosť.

Referencie

V obhajobe klientov v trestnom konaní máme dlhoročné skúsenosti a pri obhajobe spolupracujeme a prípady konzultujeme aj v advokátskych tímoch tak, aby nám neunikli žiadne pochybenia orgánov činných v trestnom konaní a prípadne aj súdov.

Aj vďaka tomu sme pre desiatky klientov dosiahli:

  • zrušenie obvinenia (čím sme im ušetrili množstvo stresových a nepríjemných životných situácii) či už riadnymi opravnými prostriedkami (sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia), resp. mimoriadnymi opravnými prostriedkami (zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 Trestného poriadku), ale tiež
  • oslobodení spod obžaloby v konaní pred súdom.

Ak situáciu vyhodnotíme tak, že dosiahnutie zrušenia obvinenia, zastavenia trestného stíhania, resp. oslobodenia spod obžaloby nie je reálne, potom sa po dohode s klientom sústredíme na dosiahnutie čo najpriaznivejšieho výsledku trestného konania pre klienta.

Garancia

Keďže vzťah advokáta a klienta je dôverný, v tomto smere Vám garantujeme vždy nestranné hodnotenie Vášho prípadu, podľa toho ako vec skutočne hodnotíme. Nikdy klientom neťaháme medové motúzy.

Na základe takéhoto nestranného zhodnotenia Vášho prípadu si vždy viete najlepšie zvoliť spôsob a stratégiu vlastnej obhajoby.

Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Tak ako obvinený, aj poškodený má v trestnom konaní práva a povinnosti.

Poškodeným pomáhame v trestnom konaní domôcť sa spravodlivosti a dosiahnuť kompenzáciu škody spôsobenej trestným činom.

Odsúdenie páchateľa a uloženie spravodlivého trestu predstavuje pre poškodeného nielen právnu, ale predovšetkým morálnu satisfakciu. Tento akt spravodlivosti signalizuje uznanie ujmy, ktorú poškodený utrpel, a zároveň slúži ako potvrdenie, že spoločnosť stojí na strane spravodlivosti.

Máte pocit, že postavenie advokáta je schizofrenické, ak na jednej strane poskytuje právne služby obvineným, a na strane druhej zastupuje poškodených? Nie je to tak! V konkrétnej veci môžeme zastupovať len jednu zo strán. Tak ako v prípade obvineného sleduje obhajca, aby trestné konanie prebiehalo zákonne, takú istú funkciu v trestnom konaní má advokát ako zástupca poškodeného, ktorý dohliada na to, aby sa páchateľ trestného činu „neunikol“ nezákonným spôsobom spravodlivosti. Úlohou advokáta v oboch prípadoch je teda dohliadnuť na to, aby trestné konanie prebiehalo štandardne a zákonne.

Spravodlivý trest totiž nemá len punitívny (trestný) charakter, ale plní aj funkciu restoratívnu (nápravnú); je teda prostriedkom na opravu nespravodlivosti a prostredníctvom neho sa spoločnosť snaží navrátiť spravodlivosť.

Právna pomoc svedkom a podozrivým v trestnom konaní

Je prirodzené, že aj svedkovia, ktorí majú „čisté svedomie“, a nijakým spôsobom sa nepodieľali na trestnom čine, „iba“ boli jeho svedkom, majú pred výsluchom a pri výsluchu stres, obavy, či nepríjemný pocit. Aj z toho dôvodu je dobré mať pri sebe odborne spôsobilú osobu, ktorá dohliadne na to, aby výsluch prebehol v súlade so zákonom.

Účelom právnej pomoci svedkom a podozrivým je zabezpečiť, aby boli svedkovia náležitým spôsobom poučení, aby bol výsluch vedený v súlade so zákonom, aby neboli kladené neprípustné otázky (otázky klamlivé a otázky, ktoré navádzajú na určitú odpoveď).

V prípade záujmu o niektorú zo služieb nás kontaktujte a my Vám poskytneme cenovú ponuku.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.