Zatvoriť

Doménové spory

Čo je doména?

Zjednodušene sa dá povedať že doména je internetová adresa. Doména je teda označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať používatelia internetu k jeho obsahu. Doména druhej úrovne, ktorej sa budeme venovať v tomto príspevku sa skladá z dvoch častí od seba oddelených bodkou (napr. jakubek.sk), kde jakubek je doménové meno a koncovka .sk je národná vrcholová doména pre Slovenskú republiku. Ďalšie vrcholové domény môžu byť napr. „.eu; .cz; .com; .org; .info“ a mnohé ďalšie. Z právneho hladiska sa registrovaná doména považuje za inú majetkovú hodnotu podľa § 118, ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Doménový spor spravidla vzniká ohľadom domény druhej úrovne, a teda ohľadom internetovej adresy, kde reťazec znakov je nasledovaný koncovkou .sk, .eu, .com, .cz.

Domény sa registrujú u doménových autorít, pričom na Slovensku je registračnou autoritou spoločnosť SK-NIC, a.s. Používateľ internetu, ktorý si registruje svoju internetovú adresu uzatvára s registračnou autoritou zmluvu a na základe tejto zmluvy sa stáva držtieľom domény (pozn. nie vlastníkom domény).

Doménové spory

Doménový spor vzniká v momente, keď držba domény jej registrovaným držiteľom je spochybňovaná inou osobou. Uzatvorením zmluvy s registrátorom žiadateľ o registráciu (držiteľ domény) zároveň súhlasí s pravidlami certifikačnej autority. Žiadateľ je povinný „dbať o to, aby ním užívaná Doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov, najmä práva k ochranným známkam, užívaniu obchodného mena alebo iných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, a v prípade ich porušenia sám zodpovedá za spôsobenú škodu tretím osobám.“

Registračná autorita pri registrácií domén neskúma, či registráciou domény budúci držiteľ domény neporušuje práva iného. Za to, ako aj za následky s tým spojené zodpovedá výlučne žiadateľ. Na strane druhej, je na majiteľovi ochrannej známky, alebo iného práva duševného vlastníctva, aby dohliadal na ochranu svojich práv.

Porušovanie práv držiteľom domény môže mať povahu:

  • Konfliktu domény s obchodným menom podnikateľa,
  • Nekalosúťažného konania (napr. vyvolanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti),
  • Konfliktu domény s právami k ochrannej známke.
  • Konfliktu domény s inými právami duševného vlastníctva.

Nie vždy musí byť porušovanie práv spočívať v aktívnom konaní (využívaní domény), ale môže spočívať aj v blokovaní domény (s „výhodnou“ ponukou predaja) alebo využívaní podobnej, či zameniteľnej domény (napr. pri preklepoch v písaní).

Nároky v doménových sporoch

Tak ako každý iný spor aj doménové spory sa dajú riešiť mimosúdne, resp. súdnou cestou.

V rámci súdneho konania sa poškodená strana môže domáhať v prvom rade zdržania sa konania, ktorým sa porušujú jej práva, ale aj náhrady škody a primeraného zadosťučinenia. Spravidla žalobcovia žiadajú tiež uloženie povinnosti previesť doménu, o ktorú vznikol spor.

Od 31. mája 2017 pribudne možnosť alternatívneho riešenia sporov podľa pravidiel ADR registračnej autority SK-NIC, a.s.

V prípade potreby zastúpenia v doménovom spore nás neváhajte kontaktovať.

Bratislava, 8. januára 2017

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.