Zatvoriť

Podnikanie trénerov po novom

Podnikanie trénera ako športového odborníka podľa nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej aj ako „zákon o športe“) nadobudol platnosť dňom 26. novembra 2015 (zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky) a účinnosť dňom 1. januára 2016. Zákon o športe prináša viacero zmien v právnej úprave športu, športovcov, športových odborníkov a športových organizácií. Vo vzťahu k podnikaniu trénerov (športových odborníkov) je potrebné zdôrazniť najmä tieto zmeny.

Do 31. decembra 2015 bol tréner živnostníkom, t. j. osoba vykonávajúca činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon, pričom tréner vykonával viazanú živnosť „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti“, v rámci svojej špecializácie. Tréner musel pri ohlásení živnosti živnostenskému úradu preukázať získanie odbornej spôsobilosti, a to niektorým z týchto spôsobov:

  1. Odborná spôsobilosť získaná vzdelávaním v akreditovanom vzdelávacom zariadení.
  2. Odborná spôsobilosť získaná vyštudovaním príslušného odboru na stredne, resp. vysokej škole.

Zákon o športe dvomi spôsobmi upravuje pokračovania vo výkone činnosti trénera vo vzťahu k živnostiam, ktoré vznikli do 31. decembra 2015.

Ad bod 1.) Osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť vzdelávaním v akreditovanom vzdelávacom zariadení môžu živnosť vykonávať naďalej, a to až do dňa uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti, t. j. najdlhšie na dobu do 31. decembra 2021. (pozn. platnosť každého osvedčenia je najdlhšie 5 rokov, bez ohľadu na to, či to v osvedčení uvedené je, alebo nie je – viď § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre).

Ad bod 2.)  Osobám, ktoré získali odbornú spôsobilosť vyštudovaním príslušného odboru na strednej, resp. vysokej škole živnosť zanikla ku dňu 31. decembra 2015.

Ako môže tréner začať podnikať?

Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe: „Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.“ Športový odborník (tréner) je teda povinný zapísať sa do registra fyzických osôb, ktorý tvorí súčasť informačného systému v športe. Tým trénerom (živnostníkom), ktorých živnosť ešte nezanikla túto povinnosť nemajú. Budú ju však mať po zániku živnosti, ak budú chcieť v činnosti trénera pokračovať.

Zápis do registra fyzických osôb v športe je možné uskutočniť dvomi spôsobmi.

  • V prípade, ak má športový odborník príslušnosť k športovej organizácii (pôsobí iba v tejto organizácii), do informačného systému športového odborníka zapíše športová organizácia, ku ktorej má športový odborník príslušnosť. O zápis do registra je potrebné požiadať príslušnú športovú organizáciu.
  • V prípade, ak športový odborník nemá príslušnosť k športovej organizácii (pôsobí tzv. na voľnej nohe), do registra fyzických osôb ho zapíše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ministerstvo“). O zápis do registra je potrebné požiadať ministerstvo, a to vyplnením žiadosti a predložením ďalších dokladov (výpis z registra trestov, doklad o lekárskej prehliadke, doklad o odbornej spôsobilosti). Žiadosť a aj presný postup, ktorý ministerstvo vyžaduje nájdete na tomto odkaze: https://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/.

Po zápise do registra fyzických osôb v športe je potrebné, aby sa športový odborník registroval na miestne príslušnom daňovom úrade pre daň z príjmu, na základe čoho mu daňový úrad pridelí daňové identifikačné číslo (tzv. DIČ). Túto povinnosť je potrebné splniť do skončenia mesiaca nasledujúceho po zápise do registra fyzických osôb v športe. Športový odborník sa bude registrovať podľa § 6 ods. 2, písm. e) zákona o dani z príjmov.

Otázky a odpovede:

Otázka: Môže si tréner (športový odborník) založiť na účely svojho podnikania s.r.o., alebo musí činnosť vykonávať len ako fyzická osoba (SZČO)?

Opoveď: Tréner a aj iný športoví odborníci si môžu na účely výkonu športovej činnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), alebo akciovú spoločnosť (a.s.) a vykonávať trénerskú činnosť, resp. inú odbornú činnosť na spoločnosť. Otázka výberu formy podnikania – či bude podnikať ako konateľ obchodnej spoločnosti, alebo ako fyzická osoba SZČO – je teda na trénerovi.

Bratislava, 3. mája 2016

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.