Zatvoriť

Prieťahy v súdnom konaní

Trvá Vaše súdne konanie neprimerane dlho? Ústava Slovenskej republiky garantuje každému, domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Zároveň Ústava garantuje každému právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.

Prieťahy v súdnom konaní

Častokrát sa stáva, že súd dlhšiu dobu vo veci nekoná, pričom súdy túto nečinnosť zvyčajne ospravedlňujú nedostatkom personálu, či veľkým počtom prípadov. Niekedy sa zas stane, že sa spis „stratí“, alebo sa naň jednoducho zabudne. Ani nedostatok sudcov, či veľký počet spisov nie je dôvodom na ospravedlnenie nečinnosti súdu. Akákoľvek objektívne neodôvodnená nečinnosť súdu je považovaná za prieťahy v súdnom konaní.

Ako sa brániť proti prieťahom v konaní?

V prípade, ak súd po dlhšiu dobu vo veci nekoná (spravidla viac ako pár mesiacov), je možnosť domáhať sa nápravy.

Podanie sťažnosti na prieťahy v konaní

Prvým krokom je podanie sťažnosti predsedovi súdu na prieťahy v súdnom konaní. Sťažnosť sa podáva podľa  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení. V sťažnosti je potrebné uviesť kto ju podáva, komu je určená, akej veci sa týka, mala by obsahovať odôvodnenie, prečo sa podáva a tiež je potrebné uviesť, čoho sa podanou sťažnosťou domáhate. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní. Ak je prešetrenie sťažnosti komplikované, môže byť lehota predĺžená o 30 pracovných dní. O spôsobe vybavenie sťažnosti je povinný Vás predseda súdu písomne informovať. Ak bola sťažnosť dôvodná, súčasťou vybavenia sťažnosti sú aj prijaté opatrenia.

Ústavná sťažnosť na prieťahy v konaní

Ak opatrenia, ktoré prijal predseda súdu neodstránia prieťahy v súdnom konaní, a súd ďalej vo veci nekoná, alebo predseda súdu vyhodnotí sťažnosť ako nedôvodnú, ďalším krokom je podanie ústavnej sťažnosti podľa zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky. V konaní pred Ústavným súdom SR sa sťažovateľ domáha, aby bola uložená súdu povinnosť vo veci konať. Sťažovateľ má tiež právo domáhať sa primeraného finančného zadosťučinenia.

Ústavnú sťažnosť môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že nečinnosťou sa porušili jej základné práva alebo slobody. Sťažovateľ musí byť v konaní pred Ústavným súdom SR zastúpený advokátom od začiatku, a teda už v čase podania sťažnosti.

Sťažnosť možno podať v lehote 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť.

V prípade, ak sa neviete dovolať spravodlivosti, a Vaše konanie na súde trpí nedôvodnými prieťahmi, kontaktujte nás, a my Vám pomôžeme konanie rozhýbať.

Bratislava, 13. augusta 2018

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.