Zatvoriť

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je označenie tovarov alebo služieb, na základe ktorého sa tovary a služby jedného podnikateľa dokážu odlíšiť od podobných tovarov a služieb iných podnikateľov. Inými slovami značka alebo „brand“. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Každá ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť a práve posúdenie tejto vlastnosti býva častokrát náročné. My Vám však ochotne poradíme.

Ochranná známka môže byť: slovná, obrazová, kombinovaná alebo trojrozmerná a v prípade ochrannej známky Európskej únie môže byť ochrannou známkou aj zvuk (džingel) alebo farba ako taká.

Ochranná známka (značka) chráni vždy len druh tovarov alebo služieb, pre ktorý je registrovaná a len na území štátu, na ktorom ju prihlasovateľ prihlási ako ochrannú známku.

Kedy má zmysel registrovať ochrannú známku?

Ochrannú známku má zmysel registrovať v prípade, ak potrebujete odlíšiť Vaše výrobky a služby od výrobkov a služieb iných podnikateľov. Ochranná známka garantuje štandard kvality tovarov a služieb, na ktorý sú Vaši zákazníci zvyknutí. Ochranná známka preto chráni nielen Vás, ale aj Vašich zákazníkov a zároveň sa ňou buduje identita značky (vytvára sa brand), čím sa zároveň zvyšuje aj hodnota Vašej firmy.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Proti neoprávneným zásahom do ochrannej známky sa jej majiteľ môže domáhať ochrany žalobou na súde.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky s možnosťou opakovaného obnovenia.

Registrácia ochrannej známky

  1. Poradíme Vám, aký druh ochrannej známky registrovať (slovná / obrazová / kombinovaná / resp. iná) a tiež formu ochrannej známky (národná/európska/medzinárodná).
  2. Navrhneme vhodné triedy tovarov a služieb, ktoré bude ochranná známka chrániť.
  3. Vyhodnotíme rozlišovaciu spôsobilosť označenia.
  4. Skontrolujeme, či nie sú registrované ochranné známky, ktoré by mohli byť podobné, alebo zhodné so známkou, ktorá má byť registrovaná (spracujeme tzv. rešerš).
  5. Zabezpečíme vypracovanie prihlášky ochrannej známky a jej podanie na príslušný úrad duševného (priemyselného) vlastníctva.
  6. Poskytneme poradenstvo a zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky pred príslušným úradom.

Konanie o zápise ochrannej známky zvyčajne trvá 5 – 7 mesiacov.

Mám záujem o ochrannú známku (kontaktný formulár).

Správne poplatky

Základný správny poplatok za podanie prihlášky národnej – slovenskej ochrannej známky je 96 EUR. Správny poplatok za zápis ochrannej známky je štandardne 166 EUR, ale vzhľadom na to, že dokážame zabezpečiť podanie prihlášky so zaručeným elektronickým podpisom, klienti našej kancelárie majú zľavu zo správneho poplatku vo výške 70 EUR. Táto ochranná známka Vám zabezpečuje ochranu na území Slovenskej republiky.

Základný správny poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie je 850 EUR. Táto ochranná známka Vám zabezpečuje ochranu značky vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

pozn. Správne poplatky nie sú odmenou za právne služby. Pre viac informácií ohľadom odmeny kliknite sem.

Práva majiteľa ochrannej známky

V prípade, ak tretia osoba zasahuje do práv majiteľa ochrannej známky, majiteľ má právo domáhať sa, aby:

  • porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené;
  • sa poskytlo primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.
  • Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

Ochrany sa majiteľ môže domáhať na príslušnom súde. Naša advokátska kancelária je pripravená poskytnúť Vám odborné právne posúdenie problému a profesionálne právne služby v konaní pred súdom (najmä vypracovanie žaloby, právne konzultácie, zastupovanie na pojednávaniach a pod.).

Pre viac informácií nas neváhajte kontaktovať.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.