Zatvoriť

Náhrada nemajetkovej ujmy

Čo je to nemajetková ujma?

Nemajetková ujma je akákoľvek ujma, ktorá nezasahuje majetkovú sféru, ale poškodzuje osobnostnú sféru poškodeného. Ide teda o zásah do osobnosti človeka, pričom tento zásah sa môže dotýkať zdravia, cti, súkromia alebo osobného života poškodenej osoby.

Občiansky zákonník v § 11 garantuje každej fyzickej osobe: právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Aké práva má poškodený?

Ak dôjde k neoprávneným zásahom do osobnosti poškodeného, má poškodený právo domáhať sa najmä:

  • aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti,
  • aby sa odstránili následky týchto zásahov a
  • aby bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie.

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vo veci 4 Cdo 232/2010 je „podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (t.j. materiálnej satisfakcie) existencia závažnej ujmy. Za závažnú ujmu treba považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, intenzitu zásahu, trvanie alebo dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú.“

Existencia ujmy sa skúma z objektívneho hľadiska, a teda pri posudzovaní je rozhodujúce, ako by ujmu vnímala každá iná fyzická osoba.

Služby, ktoré klientom poskytujeme pri náhrade nemajetkovej ujmy

Poskytujeme právne služby poškodeným v trestnom konaní aj v civilnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy v nasledovných oblastiach:

  • Ujma na živote alebo zdraví – najčastejšie ide o ujmu spôsobenú pri dopravnej nehode, ujmu spôsobenú nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti, resp. ujmu spôsobenú trestným činom. V prípade smrti blízkej osoby sa za poškodených považujú pozostalí členovia rodiny.
  • Ujma na cti a ľudskej dôstojnosti – najčastejšie ide o ujmu spôsobenú ohováraním, resp. uvedením nepravdivej informácie, ktorá vyvolá u poškodeného ujmu na cti.
  • Stratená radosť z dovolenky – ide o prípady, keď si v cestovnej kancelárií objednáte zájazd, avšak poskytnuté služby nezodpovedajú službám objednaným.
  • Ujma spôsobená neoprávneným zásahom do autorských práv a práv priemyselného vlastníctva.
  • Iné ujma, ktorá zasahuje do osobnostných práv poškodeného.

V prvom rade analyzujeme, či sú splnené podmienky na priznanie nemajetkovej ujmy, kto je zodpovednou osobou a kto je v danom prípade poškodený. Tiež vyhodnocujeme, či požadovaná náhrada nemajetkovej ujmy, bolestné, resp. iná kompenzácia celkom zjavne nevybočuje z medzí doterajšej rozhodovacej praxe súdov. Nasleduje uplatnenie práva mimosúdnou, resp. súdnou cestou. V konaní zabezpečíme efektívnu obranu Vašich práv až do právoplatného rozhodnutia súdu.

V prípade potreby zastúpenia nás neváhajte kontaktovať.

< späť na stránku Zastupovanie pred súdmi

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.