Zatvoriť

Definícia manželstva

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Manželské povinnosti

Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní:

 • žiť spolu,
 • byť si verní,
 • vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť,
 • pomáhať si,
 • starať sa spoločne o deti a
 • vytvárať zdravé rodinné prostredie.

O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne.

Dôvody na rozvod manželstva

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Konanie o rozvod manželstva

Manželstvo za života manželov môže zaniknúť len súdnym rozhodnutím. Konanie o rozvod manželstva začína len na návrh jedného z manželov, ktorý je potrebné podať na súde, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko. Návrh musí obsahovať tieto údaje:

 • označenie súdu,
 • označenie účastníkov,
 • pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností,
 • označenie dôkazov na ich preukázanie,
 • čoho sa navrhovateľ domáha,
 • dátum a podpis.

S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

Súd podaný návrh prejedná na ústnom pojednávaní na ktorom je potrebná účasť manželov (účastníkov konania). Účastníci konania môžu byť zastúpení advokátom a v takom prípade je na pojednávaní prítomný aj právny zástupca. Ak sú z manželstva deti, zúčastňuje sa konania o rozvod aj zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.

Súdne poplatky za rozvod

Súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod manželstva je 66 EUR a poplatok je splatný pri podaní návrhu.

Viac informácií Vám poskytneme na kontaktoch advokátskej kancelárie.

< späť na stránku zastupovanie pred súdmi

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.