Zatvoriť

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká uzatvorením manželstva. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, okrem:

  • vecí získaných dedičstvom
  • vecí získaných darom,
  • vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a
  • vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Okrem uvedených vecí patrí teda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov všetok ostatný  majetok nadobudntý počas manželstva a teda hnuteľné veci (napr. auto), nehnuteľné veci (napr. byt, dom, pozemky, či chata) a iné peniazmi oceniteľné hodnoty a práva (napr. obchodný podiel vo firme).

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká rozvodom manželstva, alebo počas trvania manželstva rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva.

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva je možné uskutočniť až po jeho zániku. Vysporiadanie je možné uskutočniť dohodou, alebo v prípade, že dohoda možná nie je súdnou cestou. V každom prípade je však potrebné vysporiadanie uskutočniť v lehote do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Ak nedôjde k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou, alebo k podaniu návrhu na súd do troch rokov od jeho zániku nastáva vysporiadanie zo zákona a platí, že:

  • Hnuteľné veci patria tomu z bývalých manželov, ktorý ich pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.
  • O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Aké právne služby môžete očakávať?

  • právne poradenstvo pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • účasť na rokovaniach ohľadom vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • vypracovanie a pripomienkovanie dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • vypracovanie a podanie návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov na príslušný súd a zastupovanie v súdnom konaní.

Poplatky a odmena

Správny poplatok za vklad dohody o vysporiadaní vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov  do katastra je 66 EUR (za zrýchlený vklad do 15 dní 266 EUR).

Súdny poplatok za podanie návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je 66 EUR a poplatok je splatný pri podaní návrhu.

Viac o odmene za právne služby sa dočítate v sekcií cenník a ďalšie informácií Vám poskytneme na kontaktoch advokátskej kancelárie.

< späť na stránku Zastupovanie pred súdmi

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.