Zatvoriť

Vrátenie správneho poplatku: Postup a vzor žiadosti

Ak správny orgán nevykoná požadovaný úkon alebo neuskutoční konanie v stanovenej lehote bez vášho zavinenia, máte nárok na vrátenie správneho poplatku v plnej výške. Týka sa to situácií, keď sa úkon úrad nevykonal úkon v lehote určenej zákonom. V takom prípade si môžete požiadať o vrátenie zaplateného poplatku.

Najprv si overte, či dôvodom na nevykonanie úkonu nie je vaša chyba (napr. chyba v podaní, chýbajúca príloha podania a pod.). Ak je problém na strane správneho orgánu, môžete začať s prípravou žiadosti o vrátenie poplatku.

Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky na príslušný správny orgán. Je dôležité, aby ste si uchovali kópiu žiadosti a doklady o jej podaní pre prípad, že by ste museli neskôr dokazovať, že ste žiadosť podali včas. Žiadosť nezabudnite podpísať.

Po podaní žiadosti čakajte na rozhodnutie správneho orgánu, ktoré by malo byť doručené lehote do 30 dní.

Vzor žiadosti o vrátenie správneho poplatku

[Vaše meno]
[Vaša adresa]
[Telefónne číslo]
[E-mailová adresa]

[Príslušný správny orgán]
[Adresa správneho orgánu]

[Dátum]

Vec: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Vážený [názov správneho orgánu],

na základe [dátum podania žiadosti alebo platby poplatku] som podal(a) žiadosť o [druh úkonu, napr. vydanie občianskeho preukazu/pasu/vklad do katastra]. Bohužiaľ, tento úkon nebol vykonaný v lehote stanovenej podľa osobitného predpisu, a to bez môjho zavinenia.

Z tohto dôvodu Vás žiadam o vrátenie správneho poplatku vo výške [suma poplatku] EUR, ktorý som zaplatil(a) dňa [dátum úhrady poplatku]. Poplatok Vás žiadam vrátiť na účet IBAN [číslo Vášho bankového účtu].

S úctou,
[Vaše meno] + podpis

Tento jednoduchý postup a vzor žiadosti vám pomôžu efektívne požiadať o vrátenie správneho poplatku v prípade, že správny orgán nevykonal úkon včas bez vášho zavinenia.

Bratislava, dňa 8.7.2024

Vrátenie správneho poplatku: Postup a vzor žiadosti

Ak správny orgán nevykoná požadovaný úkon alebo neuskutoční konanie v stanovenej lehote bez vášho zavinenia, máte nárok na vrátenie správneho poplatku v plnej výške. Týka sa to situácií, keď sa úkon úrad nevykonal úkon v lehote určenej zákonom. V takom prípade si môžete požiadať o vrátenie zaplateného poplatku.

Najprv si overte, či dôvodom na nevykonanie úkonu nie je vaša chyba (napr. chyba v podaní, chýbajúca príloha podania a pod.). Ak je problém na strane správneho orgánu, môžete začať s prípravou žiadosti o vrátenie poplatku.

Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky na príslušný správny orgán. Je dôležité, aby ste si uchovali kópiu žiadosti a doklady o jej podaní pre prípad, že by ste museli neskôr dokazovať, že ste žiadosť podali včas. Žiadosť nezabudnite podpísať.

Po podaní žiadosti čakajte na rozhodnutie správneho orgánu, ktoré by malo byť doručené lehote do 30 dní.

Vzor žiadosti o vrátenie správneho poplatku

[Vaše meno]
[Vaša adresa]
[Telefónne číslo]
[E-mailová adresa]

[Príslušný správny orgán]
[Adresa správneho orgánu]

[Dátum]

Vec: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Vážený [názov správneho orgánu],

na základe [dátum podania žiadosti alebo platby poplatku] som podal(a) žiadosť o [druh úkonu, napr. vydanie občianskeho preukazu/pasu/vklad do katastra]. Bohužiaľ, tento úkon nebol vykonaný v lehote stanovenej podľa osobitného predpisu, a to bez môjho zavinenia.

Z tohto dôvodu Vás žiadam o vrátenie správneho poplatku vo výške [suma poplatku] EUR, ktorý som zaplatil(a) dňa [dátum úhrady poplatku]. Poplatok Vás žiadam vrátiť na účet IBAN [číslo Vášho bankového účtu].

S úctou,
[Vaše meno] + podpis

Tento jednoduchý postup a vzor žiadosti vám pomôžu efektívne požiadať o vrátenie správneho poplatku v prípade, že správny orgán nevykonal úkon včas bez vášho zavinenia.

Bratislava, dňa 8.7.2024