Zatvoriť

Neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia

V tomto článku sa dozviete:

 • akým spôsobom je možné skončiť pracovný pomer,
 • kedy je skončenie pracovného pomeru neplatné,
 • aké nároky vyplývajú z neplatného skončenia pracovného pomeru,
 • ako sa brániť voči neplatnému skončeniu pracovného pomeru.

Skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce presne vymedzuje postup, ktorý je potrebné dodržať pre to, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné. Vo všeobecnosti sa rozlišuje medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Treťou alternatívou je skončenie pracovného pomeru po vzájomnej dohode zamestnanca a zamestnávateľa.

Pracovný pomer možno skončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením alebo
 • skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer končí tiež uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný, okrem prípadu, ak zamestnanec po uplynutí doby určitej pokračuje s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce. V takom prípade sa mení pracovný pomer z doby určitej na dobu neurčitú.

Pri skončení pracovného pomeru zamestnancom je Zákonník práce pomerne flexibilný. Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer kedykoľvek výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer v tomto prípade končí uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden, resp. dva mesiace v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom je možné len v zákonom uvedených prípadoch (zdravotná nespôsobilosť vykonávať prácu a zamestnávateľ zamestnanca nepreradil na inú pre neho vhodnú prácu; zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu ani do 15 dní od jej splatnosti; je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca).

Zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer vždy len zo zákonom vymedzených dôvodov (zánik zamestnávateľa, sťahovanie zamestnávateľa, s ktorým zamestnanec nesúhlasí, nadbytočnosť zamestnanca pre organizačné zmeny, zdravotná nespôsobilosť zamestnanca vykonávať prácu, zamestnanec nespĺňa predpoklady na výkon práce, opakované menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Kedy je skončenie pracovného pomeru neplatné?

Zákonník práce presne vymedzuje postup, ktorý je povinný zamestnávateľ dodržať pre jednotlivé dôvody skončenia pracovného pomeru. Nedodržanie formálneho postupu, nedostatočné vymedzenie dôvodu na skončenie pracovného pomeru alebo fingovanie dôvodov na skončenie pracovného pomeru spravidla spôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Najčastejšími dôvodmi neplatnosti sú:

 • Nesplnenie ponukovej povinnosti na inú prácu (ak je zákonná povinnosť).
 • Neprerokovanie výpovede alebo okamžitého skončenia so zástupcami zamestnancov (ak sú zriadení).
 • Nedostatočné, neurčité alebo zavádzajúce vymedzenie výpovedného dôvodu.
 • Simulovanie menej závažného opakovaného porušenia pracovnej disciplíny.
 • Nedoručenie výpovede.

Aké nároky vyplývajú z neplatného skončenia pracovného pomeru?

Pri neplatnom skončení pracovného pomeru pracovný pomer trvá ďalej, ako keby nebol skončený. Zamestnávateľ má povinnosť ďalej prideľovať zamestnancovi prácu.

Zamestnanec má nárok na mzdu a v prípade, že mu zamestnávateľ prácu neprideľuje, má nárok na náhradu mzdy, a to za prvých 12 mesiacov od neplatného skončenia pracovného pomeru v plnej výške a za ďalších 24 mesiacov podľa konkrétnych okolností prípadu a v závislosti od úvahy súdu. Celkovo teda zamestnanec môže dostať náhradu mzdy až za 36 mesiacov.

Ako sa brániť – neplatné skončenie pracovného pomeru?

V prvom rade je potrebné odborne a nezaujato vyhodnotiť, či išlo o skončenie pracovného pomeru platné alebo neplatné.

Ak bolo skončenie neplatné, zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával.

Ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyhovie, má zamestnávateľ možnosť do 2 mesiacov od skončenia pracovného pomeru podať žalobu na súd.

V prípade potreby konzultácie, resp. zastupovania v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru nás neváhajte kontaktovať. Máme skúsenosti so zastupovaním zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, a preto vieme, na čo jednotlivé strany v spore poukazujú a čím sa bránia. Rovnako poznáme rozhodovaciu prax súdov, a preto dokážeme efektívne a účinne brániť Vaše práva.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.