Zatvoriť

Vymáhanie pohľadávok – upomínacie konanie

Upomínacie konanie – elektronický platobný rozkaz

Od 1. februára 2016 sa zaviedol ďalší spôsob, ako vymáhať pohľadávky od dlžníkov. Ako vyplýva zo zákona, ide o alternatívny spôsobo uplatňovania peňažných nárokov oproti klasickému postupu podľa Civilného sporového poriadku.

V podstate ide o skrátenú formu konania, výsledkom ktorého je vydanie elektronického platobného rozkazu. Upomínacie konanie sme v našej kancelárií už viackrát absolvovali a na základe týchto skúseností Vám prinášame prehľad výhod a nevýhod nového spôsobu vymáhania pohľadávok.

Priebeh upomínacieho konania

Upomínacie konanie sa začína na návrh žalobcu (veriteľa). V upomínacom konaní možno uplatňovať len peňažné pohľadávky. Žaloba sa podáva výhrade elektronicky, prostredníctvom na to určeného formuláru a adresuje sa Okresnému súdu Banská Bystrica. Po vyplnení všetkých podstatných náležitostí formuláru, a teda po označení žalobcu, žalovaného, ich zástupcov, vyčíslení peňažného nárok, špecifikácií peňažného nároku, vyčíslení trov a predložení dôkazov osvedčujúcich oprávnenosť nároku je všetky elektronické dokumenty (vrátane príloh) potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a následne je možné podanie odoslať.

Po overení podania súdom súd vygeneruje automaticky platobné inštrukcie na úhradu súdneho poplatku a po úhrade správneho poplatku súd vydá platobný rozkaz a doručuje ho žalovaným stranám. Žalovaný má možnosť brániť sa podaním odporu. Ak žalovaný odpor nepodá, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a je plnohodnotným exekučným titulom. Ak žalovaný odpor podá, súd vyzve žalobcu, aby sa vyjadril, či žiada pokračovať v konaní na všeobecnom súde žalobcu, alebo toto právo neuplatňuje a konanie zastaví.

Upomínacie konanie a jeho výhody

  • Konanie je rýchle, prebieha výlučne elektronicky.
  • Znížený súdny poplatok – súdny poplatok za podanie žaloby je 3 % zo žalovanej sumy, namiesto 6 % pri klasickom súdnom konaní. Platobné podmienky na súdny poplatok sa generujú automaticky, a teda nevznikajú prieťahy v súdnom konaní.
  • Súd vydá elektronický platobný rozkaz a doručuje ho elektronicky, do dátových schránok (pokiaľ sú aktivované) pozn. všetky právnické osoby majú elektronické schránky aktivované.
  • Súd automaticky po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti vydáva elektronickú doložku právoplatnosti a vykonateľnosti.
  • Platobný rozkaz a doložka právoplatnosti a vykonateľnosti v elektronickej forme je pripravená na podanie návrhu na exekúciu, keďže aj exekučné konanie prebieha výlučne v elektronickej forme. Nie je potrebné robiť zaručenú konverziu dokumentov v listinnej podobe do elektronickej formy.
  • Žalobca si vie kontrolovať stav konania v elektronickom súdnom spise z pohodlia domova alebo firmy.
  • V prípade, že si žalovaný nepreberie platobný rozkaz doručovaný do elektronickej schránky, súd platobný rozkaz vytlačí a doručuje ho v tlačenej podobe poštou.

Nedostatky upomínacieho konania

  • Pri doručovaní platobného rozkazu nemôže nastať tzv. fikcia doručenia, a teda aj keď sa dlžník prihlási do svojej elektronickej schránky, ale nepodpíše doručenku o prevzatí platobného rozkazu, elektronicky platobný rozkaz sa nepovažuje za doručený a súd ho musí doručovať v listinnej podobe poštou.
  • V prípade ak sa platobný rozkaz nepodarí doručiť ani poštou, veriteľ (žalobca) musí žiadať o pokračovanie v súdnom konaní na všeobecnom súde dlžníka (pozn. okresný súd podľa sídla alebo pobytu dlžníka). Žiadosť však je pomerne jednoduchým právnym úkonom. Následne však Okresný súd Banská Bystrica odosiela spis na okresný súd podľa sídla, alebo bydliska dlžníka, čím sa konanie predĺži. Dĺžka konania teda závisí od aktivity, resp. pasivity dlžníka.

Na záver možno hodnotiť, že upomínacie konanie je dobrým spôsobom alternatívneho riešenia sporov, ktorý šetrí veriteľom čas a aj peniaze.

Bratislava, 9. septembra 2017

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.