Zatvoriť

Môže Prezident Slovenskej republiky zatiahnuť Slovensko do vojny?

Jednoduchá odpoveď je nemôže.

Tu sú dôvody prečo:

Podľa ústavy Slovenskej republiky má prezident určité právomoci, ktoré súvisia s obranou štátu a medzinárodnými vzťahmi, ale jeho schopnosť samostatne rozhodnúť o zapojení Slovenska do vojny je vylúčená. Tu je stručná analýza kľúčových aspektov:

Problematiku upravuje Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, podľa ktorého:

Vojna

Vojnu vypovie prezident len:

 • na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň len:
  • za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo
  • za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.

Vypovedaniu vojny prezidentom teda vždy musí predchádzať rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky.

Vojnový stav

Vojnový stav môže vyhlási prezident len:

 • na návrh vlády a zároveň:
  • len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo
  • bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny.

Medzinárodné zmluvy

Prezident má právomoc na podpis medzinárodných zmlúv a dohôd, avšak ich ratifikáciu musí schváliť Národná rada. Súhlas národnej rady musí byť daný pred ratifikáciou, a teda opäť prezident bez rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky ratifikáciu nevie vykonať. Toto zahŕňa aj zmluvy, ktoré by mohli byť základom pre zapojenie Slovenska do vojenných operácií alebo konfliktov. (viac sa môžete dočítať v Ústave Slovenskej republiky)

Použitie ozbrojených síl:

Prezident je síce vrchným veliteľom ozbrojených síl, avšak o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky rozhoduje:

 • Vláda Slovenskej republiky ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky (článok 119 písm. p.) Ústavy Slovenskej republiky).

 • inak Národná rada Slovenskej republiky (článok 86, písm. k)  Ústavy Slovenskej republiky)

Obdobne o prítomností zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky.

Záver: Prezident Slovenskej republiky nemôže Slovensko zatiahnuť do vojny, keďže Ústavný systém Slovenskej republiky mu také kompetencie nepriznáva. Rozhodujúce kompetencie v tomto smere má predovšetkým Vláda Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 24.3.2024

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.