Zatvoriť

Význam odôvodnenia rozsudku (nielen) v trestnom konaní


Význam odôvodnenia rozsudku

V právnom svete je odôvodnenie rozsudku neoddeliteľnou súčasťou každého súdneho rozhodnutia. Jeho úloha presahuje samotný verdikt, poskytuje totiž komplexný pohľad na proces myšlienkového rozhodovania súdu.

Transparentnosť a pochopenie

Odôvodnenie rozsudku zabezpečuje transparentnosť súdneho procesu. Umožňuje stranám sporu, ako aj verejnosti, pochopiť dôvody, ktoré viedli súd k jeho rozhodnutiu.

Veľmi pekne na to vysvetlil Krajský súd v Trnave, sp. zn. 3To/9/2024, ktorý nám dal za pravdu, že rozhodnutie súdu prvého stupňa bolo o. i. nedostatočne odôvodnené, a teda nepreskúmateľné, a preto ho odvolací súd zrušil a vo veci rozhodol sám. Pekné myšlienky z odôvodnenia uvádzam nižšie:

„Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia spočíva v troch nasledujúcich a vzájomne sa doplňujúcich rovinách :
a) je korelátom práva účastníka konania prednášať‘ návrhy, argumenty a námietky, aby na tieto dostal od sudu náležitú odpoveď‘,
b) predstavuje jednu zo záruk, že „výkon spravodlivosti“ (justice in procedural effect, resp. justice in action) nie je arbitrárny (svojvoľný), nepriehľadný a že rozhodovanie verejnej moci je kontrolovane verejnosťou,
c) vytvára predpoklad pre účinne uplatnenie opravných prostriedkov, ktoré ma strana konania k dispozícii.

Podstatou práva na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia je povinnosť súdu vyhodnotiť‘ a v odôvodeni rozhodnutia zareagovať na hlavné námietky účastníka konania (Donadze v. Gruzinsko) a riadne posúdiť‘ tvrdenia, argumenty a dôkazy predložené stranou konania (opätovne vid‘ napr. Van de Hurk v. Holandsko). Na podklade takéhoto postupu sudu je následne možne kvalifikovaným spôsobom posúdiť; ci bolo konanie ako celok spravodlivé. Mlčanie odvolacieho súdu ohľadom zákonnosti odmietnutia vykonania dôkazov navrhnutých obvineným odporuje myšlienke spravodlivého procesu. (Krasulya v. Rusko).

Z odôvodnenia výroku o treste musí byť zrejmé, akými právnymi úvahami sa súd spravoval, keď posudzoval preukázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona (R II/1967).

Záver

Odôvodnenie rozsudku je teda viac než len formálna súčasť súdneho rozhodnutia. Predstavuje most medzi abstraktnými právnymi normami a ich konkrétnou aplikáciou na reálne situácie.

Úlohou advokáta je teda dôsledne dbať na to, aby rozhodnutia, a to neplatí len o rozhodnutiach súdu, boli vždy jasne a zrozumiteľne odôvodnené.

V Bratislave, dňa 10.3.2024

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.